Algemene informatie over incidenten

Elk incident dat voortvloeit uit het gebruik van het product in een of meer van de gevallen van uitsluiting van de garantie kan niet door onze diensten in aanmerking worden genomen. Elke rechtstreekse oproep van de consument aan onze dienst Incidenten-SAV wordt systematisch doorgeschakeld naar de detailhandelaar van het betrokken product.

Elke behandeling van het incident (bv.: terugzending/omruiling/terugbetaling/SAV/etc van het product) door de detailhandelaar aan de consument-klant, uitgevoerd vóór de voorafgaande uitvoering van de onderhavige incidentenprocedure, zal systematisch elke overname van verantwoordelijkheid voor het incident door ons bedrijf onder onze garanties uitsluiten. Met andere woorden, de wederverkoper moet eerst contact opnemen met ons bedrijf voordat hij het incident met de eindverbruiker afhandelt. Indien dit niet het geval is, zal de wederverkoper verplicht zijn zijn commerciële handeling met de eindverbruiker op zich te nemen, ongeacht onze reactie op het incident.

In het bijzonder kan de demontage van een product op initiatief van de detailhandelaar met het oog op de service na verkoop aan de consument niet het voorwerp uitmaken van een volledige teruggave van het product na verkoop door onze diensten. Elke shopaanvraag met betrekking tot een incident moet worden gedaan via ons after-sales service platform (zie het tabblad rechts bovenaan deze pagina) en moet vergezeld gaan van foto's en bewijsstukken van de onderdelen die bij het incident betrokken zijn.


Hoe het incident wordt afgehandeld

Elk incident zal worden behandeld volgens één van de volgende opties, oordeelkundig gekozen door onze dienst na verkoop en gemotiveerd
:- weigering-
gedeeltelijke of volledige creditnota naargelang het geval-
verzending van het (de) vervangingsonderde(e)l(en) naar de dienst na verkoop gratis of tegen betaling naargelang het geval (1
)- omruiling of vervanging van het product naargelang het geval-
terugzending van het product voor expertiseIn het

geval dat Garden Max beslist om het product terug te zenden voor expertise, zijn de transportkosten ten laste van de handelaar. Anderzijds, indien wordt vastgesteld dat het incident de verantwoordelijkheid is van ons bedrijf, zullen de transportkosten worden gedragen door Garden Max.


Bijzonderheden over zogenaamde "leveringsincidenten" (zichtbare defecten, breuken en non-conformiteiten)

Wij herinneren u aan artikel 6.2 van onze algemene verkoopsvoorwaarden:

"De conformiteit met de bestelling moet absoluut worden gecontroleerd op het moment van levering. Onverminderd de ten aanzien van de vervoerder te nemen maatregelen, moeten klachten wegens zichtbare gebreken, breuk of niet-conformiteit van de geleverde producten binnen acht dagen na ontvangst of terbeschikkingstelling van de producten bij onze diensten worden ingediend door middel van ons klachtenformulier, volledig ingevuld en vergezeld van alle bewijsstukken, op straffe van verval en verbeurdverklaring. Een onvolledig formulier kan geen geldige vordering zijn.
Elke klacht wegens tekorten die bij aankomst niet wordt opgemerkt en die niet in de voorbehouden op de vrachtbrief is vermeld, zal worden afgewezen.
Alle beweringen moeten worden gestaafd. De koper moet ons bedrijf alle gelegenheid geven om de juistheid van de vermeende gebreken of niet-conformiteit na te gaan en deze te verhelpen. De koper zal de betwiste producten niet terugsturen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
Geen enkel product kan worden geretourneerd als het niet in perfecte staat is of als het niet in de originele verpakking zit. De kosten en risico's van de terugzending zijn voor rekening van de koper.
In geval van een gerechtvaardigde klacht is onze garantie beperkt tot hetzij de vervanging van de goederen door identieke of gelijkwaardige goederen, hetzij tot de waarde waarvoor zij werden gefactureerd. Onze garantie voor zichtbare gebreken, breuk en non-conformiteit sluit uitdrukkelijk alle schade, kosten of vergoedingen voor transport, behandeling of uitvoering uit.

Opmerking: de vermelding "onder voorbehoud van uitpakken" heeft geen juridische waarde en rechtvaardigt in voorkomend geval niet de gunstige behandeling van het betrokken voorval.


Gegevens over het incident "verzoek om onderdelen" / Door de consument te assembleren producten (verkocht in kitvorm)

Alleen voor producten die door de eindgebruiker moeten worden geassembleerd, kan een verzoek om vervanging/vervanging/levering van onderdelen (zelfs indien gefactureerd) aan onze diensten worden gericht.

Dit verzoek kan door de winkel op ons platform voor service na verkoop worden gedaan en door onze onderneming in behandeling worden genomen indien tegelijkertijd aan alle volgende voorwaarden is voldaan (1): vanaf de datum van ontvangst van het volledige incidentenformulier, vergezeld van alle bewijsstukken:
- de aankoop door de eindverbruiker van het product dat het voorwerp uitmaakt van het voorval gebeurde ten laatste binnen de 24 maanden na de datum van aankoop (ontvangstbewijs) door de winkel aan onze vennootschap (bewijsfactuur Garden Max)
- het product dat het voorwerp uitmaakt van het voorval geniet een commerciële garantie (deel 1)

Afgezien van deze voorwaarden, garanderen onze diensten niet langer de uitwisseling/vervanging/levering van reserveonderdelen.

Elke aanvraag voor wisselstukken via ons platform Aftersales Service wordt op dezelfde manier verwerkt als een standaardbestelling binnen gemiddeld 10 werkdagen (1), te rekenen vanaf de datum van de aanvraag die correct is ingevuld door de kleinhandelaar en vergezeld gaat van alle bewijsstukken (1)

De consument die om de service na verkoop verzoekt, moet de onderdelen in de winkel ophalen bij de detailhandelaar waar het product dat het voorwerp van de service na verkoop uitmaakt, oorspronkelijk is gekocht. Voor producten die online via een website zijn gekocht, is de consument verplicht ook contact op te nemen met de detailhandelaar. De levering van onderdelen na verkoop zal hetzelfde zijn als bij een online bestelling.

In geval van een fout in de formulering van een bestelling door de detailhandelaar (bijv. (2): onjuist onderdeelnummer en/of referentie en/of modelnummer en/of partijnummer en/of afmetingen), zijn de kosten voor het terugzenden van het onderdeel naar Garden Max voor rekening van de detailhandelaar die het verzoek heeft gedaan, indien van toepassing. De tweede zending van het onderdeel kan pas door Garden Max worden teruggezonden na ontvangst van het eerste onderdeel dat het voorwerp uitmaakte van de eerste aanvraag voor service na verkoop. Alle kosten in verband met deze fout zullen opnieuw worden gefactureerd aan de detailhandelaar die het oorspronkelijke verzoek om service na verkoop heeft ingediend.


Verlies van de gebruikershandleiding en/of de opengewerkte tekening van het product voor producten die in kitvorm worden geleverd

In geval van verlies van de gebruikershandleiding en/of exploded view van het product dat het voorwerp uitmaakt van de aanvraag tot service na verkoop, door de consument of de kleinhandelaar, kan de teruggave van dit document op verzoek door ons bedrijf worden uitgevoerd. De keuze van het te verzenden document zal door Garden Max worden gemaakt op basis van de door de dealer verstrekte uitleg en beschrijving van het product, alsmede het partijnummer ervan. In dat geval dient de wederverkoper onmiddellijk na te gaan of het door Garden Max toegezonden document effectief en in alle opzichten (bv. (2): benaming, referentie, afmetingen, enz.) overeenstemt met het product dat het voorwerp uitmaakt van de aanvraag voor service na verkoop. De dealer moet het document per fax terugsturen, aangevuld met de datum, zijn naam en handtekening.

Garden Max is niet verantwoordelijk voor fouten in de verzending van het onderdeel door Garden Max (bijv. (2): onjuist onderdeel, aard van het materiaal waaruit het onderdeel bestaat, ongeschikte afmetingen, etc.) die het gevolg zijn van het niet (of onvolledig en/of onjuist uitvoeren) van deze verificatiefase door de dealer. Alle kosten in verband met deze fout zullen worden gefactureerd aan de detailhandelaar die het oorspronkelijke verzoek om service na verkoop heeft ingediend.