Artikel 1 - PREAMBULE

1.1 Website editor
Cook'ingarden.fr is een website van GARDEN MAX, een vennootschap met een kapitaal van 400 000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Parc du Moulin 236 avenue Clément Ader 59118 Wambrechies, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Lille Métropole onder nummer 332 174 945, met een intracommunautair BTW-nummer 03332174945, die een gamma barbecues, plancha's, dienbladen en toebehoren voor barbecues te koop aanbiedt.
De verkoop aangeboden op de website cook'ingarden.fr is uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen, niet-handelaren, van wettelijke leeftijd en met de wettelijke bevoegdheid om te contracteren.
GARDEN MAX kan gecontacteerd worden via
- Telefoon: 03 20 68 57 57
- Mail: contact@garden-max.fr

1.2 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via de website cook'ingarden.co.uk en hebben tot doel de rechten en plichten van de partijen vast te leggen in geval van een online verkoop van producten van de website cook'ingarden.co.uk.
Het feit dat een persoon een bestelling plaatst op de https://cookingarden.fr/nl/ site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling. Zij regelen alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling online en kunnen worden gedownload van de https://cookingarden.fr/nl/ sitein PDF-formaat of afgedrukt om te worden bewaard.

1.3 Wijziging van de algemene voorwaarden
GARDEN MAX behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. Voor de onlineverkoop geldt echter de versie van de algemene verkoopvoorwaarden die van kracht is op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst.


Artikel 2 - ONZE PRODUCT AANBIEDINGEN

Onze aanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de cookingarden.co.uk website en zolang de voorraad strekt. De prijzen van de producten staan vermeld op de productbladen, exclusief leveringskosten.
Mocht echter na uw bestelling blijken dat een product niet meer leverbaar is, dan zal GARDEN MAX u hierover per e-mail informeren. U hebt de mogelijkheid uw bestelling te annuleren en de prijs van het niet-beschikbare product terugbetaald te krijgen, of een product geleverd te krijgen dat gelijkwaardig is aan het bestelde product of, indien een latere levering nog mogelijk is, geleverd te krijgen binnen de termijn die zal worden aangegeven.


Artikel 3 - BESTELLING

Bestellingen aan GARDEN MAX worden rechtstreeks via de site https://cookingarden.fr/nl/ gedaan. Bestellingen per fax, post of e-mail worden niet in aanmerking genomen. Om een bestelling te plaatsen op de site https://cookingarden.fr/nl/, is het noodzakelijk om een account aan te maken, jezelf te identificeren met een geldig e-mailadres en een wachtwoord die persoonlijk zijn.
Zodra u bent geïdentificeerd, kunt u de producten die te koop worden aangeboden op de https://cookingarden.fr/nl/ website selecteren door ze toe te voegen aan uw winkelwagen. U wordt gevraagd uw bestelling te bevestigen nadat u de producten hebt geselecteerd en de inhoud van uw mandje hebt gecorrigeerd. In geval van een activiteitspiek kan het nodig zijn de aangegeven volumes binnen maximaal 72 uur bij te werken.
Alvorens uw bestelling te valideren, zal u gevraagd worden om de huidige algemene verkoopsvoorwaarden te lezen en te aanvaarden door een vakje aan te kruisen, u wordt eraan herinnerd dat de bestelling in uitvoering indien u ze valideert de betaling van een prijs impliceert. De bevestiging van de aanvaarding van uw bestelling gebeurt dus door de dubbele klik en getuigt van uw instemming met de bestelling en met de daaruit voortvloeiende contractuele voorwaarden, alsook met de algemene verkoopsvoorwaarden.
Zodra uw bestelling is gevalideerd, stuurt GARDEN MAX u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling met vermelding van de bestelde producten, het afleveradres en de levertijd.
GARDEN MAX behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren om een legitieme reden, in de zin van de jurisprudentie, in geval van onbeschikbaarheid van het product, een onrechtmatig verzoek, bewijs van de onmogelijkheid voor de klant om te contracteren of het tonen van een intentie om schade te berokkenen. GARDEN MAX behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren in geval van een tikfout die leidt tot de weergave van een kennelijke fout op de prijs.


Artikel 4 - PRIJZEN

4.1 Productprijzen
De prijzen van producten die op de https://cookingarden.fr/nl/ website worden verkocht, zijn inclusief de milieubijdrage op elektrische, elektronische en meubelapparatuur die wordt ingezameld namens de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de terugwinning en recycling van deze producten. Ze zijn uitgedrukt in euro, inclusief alle belastingen.
GARDEN MAX is ingeschreven in het Nationaal Register van emittenten op de meubelmarkt onder nummer FR002955. Dit nummer garandeert dat GARDEN MAX, door zich bij Eco-furniture aan te sluiten, voldoet aan de reglementaire verplichtingen die op hem rusten krachtens artikel L 541-10-1 10 ° van de Code de l'environnement.
De betaling van de producten brengt de levering binnen de bij de bestelling gestelde termijn teweeg.

4.2 Leveringskosten
Een bijdrage in de kosten van verzending en verwerking van uw bestelling wordt op het bestelformulier vermeld voordat de bestelling wordt bevestigd. Het bedrag van deze bijdrage is afhankelijk van het aantal, de aard, het gewicht of het volume van de bestelde producten.

4.3 Betalingswijze
De betaling van uw bestelling kan enkel gebeuren met een kredietkaart indien het een Franse kaart is met het CB-logo of indien het een internationale kaart is met het Visa of Mastercard-logo, met vermelding van het nummer van de kaart, de vervaldatum, de naam van de houder en de 3 cijfers die gebruikt worden voor de controle van de kaart.
De betalingen op onze site zijn beveiligd en gecodeerd door onze module "CM-CIC Payment". De bankgegevens zijn niet bekend bij het bedrijf GARDEN MAX, alleen de betalingsmodule "CM-CIC Payment" verwerkt deze informatie.


Artikel 5 - LEVERING

5.1 Algemeen
Leveringen vinden plaats op het Franse vasteland. De toepasselijke levertijd is die op de https://cookingarden.fr/nl/ website en is afhankelijk van het type van het bestelde product. Onze levertijden zijn ook afhankelijk van het transport. Levering is exclusief inbedrijfstelling.

5.2 Plaats van levering
De levering geschiedt op het bij de bestelling aangegeven adres na ontvangst van de desbetreffende betaling binnen de termijn die op de site bij het plaatsen van uw bestelling is vastgesteld. Onze vervoerders leveren niet in het weekend (zaterdag en zondag) of op feestdagen. Standaard worden al onze leveringen aan de deur gedaan (onderaan het gebouw).
Het bedrijf GARDEN MAX heeft ervoor gekozen samen te werken met de transportbedrijven TNT en HEPPNER. In geval van afwezigheid op het ogenblik van de levering, passen deze ondernemingen twee verschillende procedures toe.
TNT :U ontvangt een sms van TNT waarin wordt gemeld dat uw pakket is verzonden en waarin u wordt uitgenodigd de leveringsdatum te bevestigen. Als u niet antwoordt of afwezig bent op het moment van de levering, zal TNT uw pakket afleveren bij het dichtstbijzijnde pakketcentrum en een leveringsbericht in uw brievenbus achterlaten.
HEPPNER:U krijgt een telefoontje en/of een sms om een afspraak te maken voor de levering. Indien u afwezig bent op de leveringsdatum, zal u een herleveringskost van 25 € aangerekend worden.
Elke vergissing in het leveringsadres, de bereikbaarheid van de plaats, het telefoonnummer voor het maken van een afspraak, de afwezigheid tijdens de levering met een afspraak of elk ander probleem dat een nieuwe levering vereist, kan het voorwerp uitmaken van een bijkomende facturatie tegen de werkelijke kostprijs van de nieuwe levering, waarbij alleen de betaling van deze bijkomende kosten de nieuwe levering toelaat.

5.3 Concept van levering
De aanvaarding van de colli zonder voorbehoud staat gelijk met de levering van de producten in hun geheel en in goede staat.
Als uw pakket bij u wordt afgeleverd en u vindt dat het te beschadigd is voor de inhoud ervan, kunt u de levering weigeren aan de chauffeur.
Indien u hiertoe echter niet de gelegenheid heeft gehad, of indien u het pakket toch heeft aanvaard, dient u op de afleveringsbon een nauwkeurig handgeschreven voorbehoud te maken, met vermelding van de aard van de schade, bij ontvangst foto's te maken van de doos en van de beschadigde inhoud, een kopie te bewaren en binnen 2 werkdagen een kopie te zenden aan GARDEN MAX, Parc du Moulin 236 avenue Clément Ader 59118 Wambrechies.
Anders draagt u, zonder verhaal tegen GARDEN MAX, alle schade die verband houdt met afwijkingen of beschadigingen die tijdens de levering zouden kunnen worden geconstateerd en wordt de levering geacht in overeenstemming met de bestelling te zijn. De woorden "onder voorbehoud van uitpakken" zijn niet voldoende. Als de goederen beschadigd zijn, moet u de levering weigeren en contact opnemen met de klantenservice om een nieuwe verzending van de bestelling te regelen.
Bij gebrek aan vermelding van de levertijd bij de bestelling en in overeenstemming met artikel L.138-1 van het Wetboek van Consumentenrecht, is GARDEN MAX verplicht te leveren binnen 30 dagen na ontvangst van uw betaling.

5.4 Niet-levering en terugbetaling
Bij niet-levering binnen de overeengekomen of aanvullende termijn kunt u de overeenkomst per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame drager opzeggen,
Indien, na GARDEN MAX verzocht te hebben de levering binnen een redelijke aanvullende termijn te verrichten, de levering alsnog uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden zodra GARDEN MAX de brief of het geschrift ontvangt waarin haar van deze ontbinding in kennis wordt gesteld, tenzij zij inmiddels alsnog heeft gepresteerd. Niettemin kunt u de overeenkomst onmiddellijk ontbinden wanneer GARDEN MAX weigert de goederen te leveren of wanneer zij haar verplichting om de goederen te leveren niet nakomt op de datum of aan het einde van de termijn voorzien in de eerste alinea van artikel L. 138-1 en dat deze datum of deze termijn voor de consument een essentiële voorwaarde van de overeenkomst is. Deze essentiële voorwaarde vloeit voort uit de omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst of uit een uitdrukkelijk verzoek van de consument vóór de sluiting van de overeenkomst.
In geval van ontbinding van het contract is GARDEN MAX verplicht alle betaalde bedragen terug te betalen, uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop het contract is ontbonden.


Artikel 6 - RECHT VAN TERUGTREKKING

6.1 Herinnering aan het herroepingsrecht
Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.121-21 en volgende van de Franse Consumentenwet heeft u het recht om de overeenkomst te herroepen gedurende een periode van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van uw bestelling, zonder dat u de reden hiervoor hoeft op te geven of een boete hoeft te betalen, maar u zult wel de kosten moeten dragen voor het terugzenden van de goederen naar ons, die wettelijk voor uw rekening komen.
De termijn van 14 dagen loopt vanaf de ontvangst van de bestelde goederen door u of door een derde, die niet de vervoerder is, of in geval van een bestelling van goederen die uit meerdere partijen of onderdelen bestaan en waarvan de levering over een bepaalde periode is gespreid, loopt de termijn vanaf de ontvangst van de laatste partij of het laatste onderdeel.

6.2 Uitoefening van uw herroepingsrecht
Om GARDEN MAX op de hoogte te stellen van de uitoefening van uw herroepingsrecht, is het uw verantwoordelijkheid om vóór het verstrijken van de hierboven genoemde termijn van 14 dagen, GARDEN MAX op ondubbelzinnige wijze op de hoogte te stellen van uw beslissing.
Om uw recht op herroeping uit te oefenen, dient u GARDEN MAX hiervan duidelijk schriftelijk op de hoogte te stellen op het adres contact@garden-max.fr of per post door ons de volgende informatie te verstrekken
Betreft: Terugtrekking
Volledige naam
Adres
Datum bestelling
Bestelnummer
Handtekening (indien op papier) en datum :
Overeenkomstig de wet rust de bewijslast dat het herroepingsrecht onder de aldus vastgestelde voorwaarden is uitgeoefend, op de consument.

6. 3 Uitzonderingen op het herroepingsrecht
U wordt eraan herinnerd dat er uitzonderingen zijn op het herroepingsrecht, zoals bepaald in artikel L.121-21-8 van het Wetboek van Consumentenrecht, voor overeenkomsten die
"1. de levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd vóór het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen nadat de consument zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming heeft gegeven en uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht
2° De levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen
3° De levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn
4° De levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen
5° De levering van goederen die na levering door de consument werden ontzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden
6° De levering van goederen die na levering en naar hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere artikelen.

6.4 Terugzending van het product na herroeping
Om de verwerking van uw retourzending te vergemakkelijken, verzoeken wij u de Klantendienst per e-mail op de hoogte te brengen op contact@garden-max.fr om een retournummer te verkrijgen dat op uw pakket moet worden vermeld.
Het is uw verantwoordelijkheid om, na kennisgeving van de uitoefening van uw herroepingsrecht, zonder onnodige vertraging en niet later dan 14 dagen na mededeling van uw beslissing om te herroepen, het product terug te sturen naar GARDEN MAX, nieuw, in de originele verpakking, vergezeld van alle accessoires, handleidingen of documenten die bij het product horen.
De terugzending van de producten geschiedt op uw kosten en onder uw verantwoordelijkheid, zodat schade aan de producten waarvoor u om herroeping verzoekt, u ervan kan weerhouden uw recht uit te oefenen. Onvolledig, beschadigd of bedorven geretourneerde artikelen worden niet teruggenomen of terugbetaald.
Voor de terugzending moet een foto van de doos per post naar het adres contact@garden-max.fr worden gestuurd. GARDEN MAX zal in staat zijn om vóór vertrek te valideren of de terugkeer in overeenstemming is en dus om de kosten van terugkeer te vermijden.
Zodra u ons de foto ter goedkeuring heeft toegestuurd, sturen wij u het retournummer dat u op het retourlabel moet vermelden.
U kunt het product op uw kosten per koerier terugsturen naar het volgende adres Heppner Logistics, ter attentie van GARDEN MAX - ZAC les moulins de la lys, Pavé de la chapelle 59116, Houplines 03.20.97.47.17.

6.5 Restituties na terugtrekking
In overeenstemming met de wet zal GARDEN MAX, in geval van uitoefening van uw herroepingsrecht, alle door u betaalde bedragen terugbetalen, binnen 14 dagen na kennisgeving van uw verzoek.
GARDEN MAX behoudt zich echter het recht voor om, in overeenstemming met de wet, de terugbetaling uit te stellen totdat het product is teruggevonden of totdat u ons een bewijs van verzending van het product hebt verstrekt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
In geval van herroeping dient u zelf voor de terugzending te zorgen, met de vervoerder van uw keuze.
U kunt uw product retourneren indien het onbeschadigd is, in de originele verpakking zit, niet gemonteerd of gebruikt is en na akkoord van de klantenservice van GARDEN MAX.
In geval van schade of tekenen van slijtage aan de geretourneerde producten, kan GARDEN MAX de terugbetaling weigeren en zal het product ter beschikking van de consument worden gehouden.
Terugbetalingen zullen worden gedaan met dezelfde betaalmethode die u hebt gebruikt om uw bestelling te plaatsen.
GARDEN MAX is niet verplicht extra kosten te vergoeden indien u heeft gekozen voor een duurdere bezorgmethode dan de standaard bezorgmethode die wij aanbieden.


Artikel 7 - AANSPRAKELIJKHEID

GARDEN MAX is jegens de consument automatisch verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de op afstand gesloten koopovereenkomst, ongeacht of deze verplichtingen door GARDEN MAX of door anderen worden uitgevoerd, onverminderd haar recht van verhaal op hen.
GARDEN MAX kan echter geheel of gedeeltelijk van zijn verantwoordelijkheid worden ontheven door te bewijzen dat de niet-nakoming of gebrekkige nakoming van de overeenkomst te wijten is aan hetzij de consument, hetzij het feit, onvoorzienbaar en onoverkomelijk een derde partij bij de overeenkomst, of een geval van overmacht.
Er wordt dus gespecificeerd dat GARDEN MAX niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor een mislukking of vertraging in de levering die het gevolg zou zijn van stakingen, weersomstandigheden die het verkeer van voertuigen, vrachtwagens of treinen verhinderen en die vergelijkbaar zouden zijn met een geval van overmacht.


Artikel 8 - GARANTIES

8.1 Herinnering aan wettelijke garanties
In overeenstemming met de wet, wordt u eraan herinnerd dat voor elke bestelling van producten op de https://cookingarden.fr/nl/ site, u profiteert van de regels met betrekking tot de wettelijke garantie, namelijk
GARDEN MAX herinnert u aan de regels betreffende Wettelijke garantie van overeenstemming
Artikel L.211-4 van de consumentenwet de verkoper is verplicht de goederen conform de overeenkomst te leveren en is aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat bestaat op het tijdstip van de levering.
Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste door het contract tot zijn verantwoordelijkheid werd gemaakt of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd
Artikel L.211-5 van de consumentenwet om in overeenstemming met de overeenkomst te zijn, moeten de goederen
1° Geschikt zijn voor het gebruik dat men gewoonlijk van soortgelijke goederen verwacht en, indien van toepassing
- overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezitten die de verkoper in de vorm van een monster of model aan de koper heeft voorgesteld
- de kwaliteiten bezitten die een koper gerechtvaardigd mag verwachten, gelet op de door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen, met name in de reclame of de etikettering
2° Of de eigenschappen bezitten die in onderling overleg tussen partijen zijn vastgesteld of geschikt zijn voor elk bijzonder doel dat door de koper wordt nagestreefd, ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze is aanvaard
Artikel L.211-7 van de Consumentenwet in geval van een gebrek aan overeenstemming dat binnen zes maanden na de levering van de goederen aan het licht treedt, wordt ervan uitgegaan dat dit gebrek bestond op het tijdstip van de levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
De verkoper kan dit vermoeden weerleggen indien het niet verenigbaar is met de aard van de goederen of met het beweerde gebrek aan overeenstemming
Artikel L.211-12 van de consumentenwet de vordering die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart binnen twee jaar na de levering van de goederen
Artikel L.211-9 van de consumentenwet in geval van een gebrek aan overeenstemming heeft de koper de keuze tussen herstel of vervanging van de goederen.
De verkoper mag echter niet volgens de keuze van de koper handelen indien deze keuze kosten met zich zou brengen die, gelet op de waarde van de goederen of het belang van het gebrek, duidelijk niet in verhouding staan tot de andere methode. In dat geval is de verkoper verplicht, tenzij dit onmogelijk is, de niet door de koper gekozen methode toe te passen
GARDEN MAX herinnert u aan de regels betreffende Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken
Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: "De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, indien hij van die gebreken op de hoogte was geweest
Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek: "De vordering wegens gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.
In het geval bedoeld in artikel 1642-1, de vordering moet, op straffe van uitsluiting, worden ingesteld binnen een jaar na de datum waarop de verkoper van de gebreken of van het kennelijke gebrek aan overeenstemming kan worden bevrijd.
Bovendien vestigt GARDEN MAX de aandacht van haar klanten op het feit dat, tenzij anders aangegeven op de bladen of op een specifiek verzoek aan de klantenservice, de door GARDEN MAX op de markt gebrachte producten uitsluitend bestemd zijn voor een huishoudelijk en niet-professioneel gebruik. .
In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit artikel door de klant, behoudt GARDEN MAX zich het recht voor om alle verzoeken tot terugbetaling van producten of uitvoering van contractuele garanties te weigeren en zal de klant als enige verantwoordelijk zijn voor het gebruik dat is gemaakt van de producten.

8.2 Tenuitvoerlegging van de wettelijke garantie
Om in aanmerking te komen voor de wettelijke conformiteitsgarantie of de garantie van verborgen gebreken, moet u contact opnemen met onze Klantendienst op contact@garden-max.fr, met vermelding van de gegevens van uw bestelling, betaling en levering.
Het is ook aan u om bij uw klacht een beschrijving van het ondervonden probleem te voegen en foto's ter illustratie van het probleem bij te voegen.
Elke garantie is uitgesloten in geval van defecten en verslechteringen veroorzaakt door externe problemen en gebeurtenissen, ongevallen die niet in overeenstemming zijn met de instructies van de fabrikant.
Schade veroorzaakt door weersomstandigheden (regen, wind, hagel, enz.) wordt niet in aanmerking genomen.
Producten die door of namens de klant zijn gewijzigd, gerepareerd, geïntegreerd of toegevoegd, zijn van de garantie uitgesloten.
Eveneens van de garantie uitgesloten zijn producten die niet onderhevig zijn geweest aan normaal of redelijkerwijs te verwachten gebruik. In geval van schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik van het product, wordt de garantie als vervallen beschouwd en is de koper aansprakelijk.


Artikel 9 - ACHTER-SALES SERVICE

GARDEN MAX heeft een After-Sales Service om eventuele problemen op te lossen met producten besteld op de site https://cookingarden.fr/nl/. Wij nodigen u uit contact op te nemen met onze Service op contact@garden-max.fr met een beschrijving van het ondervonden probleem, foto's / video's bijgevoegd, met vermelding van het type van het bestelde product, de datum van de bestelling en levering en uw contactgegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen.


Artikel 10 - PERSOONSGEGEVENS

GARDEN MAX is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt aan GARDEN MAX en die worden verzameld als onderdeel van het bezoek aan de site of een bestelling op de site https://cookingarden.fr/nl/ hebben het doel voor de verwerking en het bijhouden van uw bestelling, de SAV van bestelde producten op de site https://cookingarden.fr/nl/, het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, de communicatie van informatie met betrekking tot aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren, de commerciële en marketing beheer van de activiteit en customer relationship management.
De gegevens en de verwerking zijn gereserveerd voor het gebruik van GARDEN MAX en kunnen worden doorgegeven aan leveranciers van GARDEN MAX voor dezelfde doeleinden of aan zakelijke partners met uw toestemming. Voor de overdracht van uw gegevens aan derden of onderaannemers worden veiligheidsmaatregelen, vertrouwelijkheid en integriteit genomen, en worden aanvullende waarborgen genomen in geval van overdracht aan landen buiten de Europese Unie die door de Europese Unie erkend zijn als landen met wetten die een passende bescherming waarborgen.
De gegevens die door onze verschillende tools worden opgehaald, worden opgeslagen door Europese partners die voldoen aan de vereisten van de RGPD en internationale partners (bv. Facebook, BING, Google) op servers die genieten van de "Safe Harbor Privacy Principles" voor gegevensbescherming.
In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht op toegang, verzet, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens door ons online te schrijven op contact@garden-max.fr of per post naar GARDEN MAX SAS, Service Client, Parc du Moulin 236 avenue Clément Ader 59118 Wambrechies onder vermelding van uw naam, adres en het doel van uw verzoek.
U hebt het recht om u te laten registreren op de "niet bellen" lijst.


Artikel 11 - INTELLECTUELE EIGENDOM

De elementen van de site https://cookingarden.fr/nl/, zowel tekstueel, visueel als audio zijn eigendom van GARDEN MAX en worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Elke reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, moet worden goedgekeurd door GARDEN MAX. Zo niet, dan is er sprake van een inbreuk waarvoor de auteur civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.
Het is ten strengste verboden om een hypertext link te plaatsen naar de https://cookingarden.fr/nl/ website met behulp van de techniek van framing of deep linking.


Artikel 12 - OVERMACHT

GARDEN MAX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge van een geval van overmacht in de zin van de jurisprudentie.


Artikel 13 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Franse recht, behoudens andersluidende dwingende bepalingen die van toepassing zouden zijn krachtens de EG-verordening nr. 593/2008 van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst.
In geval van een geschil bevelen wij aan een minnelijke schikking na te streven. Bij gebreke daarvan is de volgens het gemene recht bevoegde rechter, d.w.z. de rechter van de woonplaats van de verweerder, bevoegd.
Overeenkomstig artikel L.612-1 van het consumentenwetboek heeft de consument, onder voorbehoud van artikel L.152-2 van het consumentenwetboek, het recht om binnen een termijn van minder dan een jaar vanaf de datum van zijn schriftelijke klacht bij de verkoper een verzoek in te dienen voor een minnelijke schikking door bemiddeling.
Deze instelling heeft de SAS Médiation Solution, bij haar onder nummer CS001431/2008 geregistreerde lidmaatschap, aangewezen als entiteit voor consumentenbemiddeling.
Om een zaak aan de Ombudsman voor te leggen, moet de consument zijn verzoek formuleren
- Of schriftelijk aan
SAS BEMIDDELING OPLOSSING
222 Chemin de la bergerie
01800 SAINT JEAN DE NIOST
Tel. +33 4 82 53 93 06
- Of per post naar contact@sasmediationsolution-conso.fr
- Of door het online formulier "Verwijzing naar de Ombudsman" op de website in te vullen https://www.sasmediationsolution-conso.fr
Ongeacht de gebruikte invoermethode, moet de aanvraag
- Het postadres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager,
- Naam en adres en inschrijvingsnummer bij Sas Mediation Solution van de betrokken beroepsbeoefenaar,
- Een korte uiteenzetting van de feiten. De consument moet de bemiddelaar vertellen wat hij of zij van de bemiddeling wil en waarom,
- Kopie van de eerdere vordering,
- alle documenten aan de hand waarvan de aanvraag kan worden onderzocht (bestelbon, factuur, betalingsbewijs, enz.)


Artikel 14 - ECO-PARTICIPATIE - ÉÉN IDENTIFIER

14.gARDEN MAX is ingeschreven in het nationaal register van meubelfabrikanten onder het nummer FR002955_10RGVH. Dit nummer garandeert dat GARDEN MAX, door toe te treden tot Eco Mobilier, voldoet aan de aanvullende verplichtingen die op haar rusten krachtens artikel L 541-10-13 van de milieuwet.

14.2. De unieke identificatiecode FR002955_05TOQL, het door ADEME toegekende label bevestigt de inschrijving van GARDEN MAX in het register van producenten in de EEA-sector, in toepassing van artikel L.541-10-13 van de milieuwet. Dit identificatienummer bevestigt dat het voldoet aan zijn verplichting om zich in te schrijven in het register van producenten van elektrische en elektronische apparatuur en aan Ecologic zijn handelsverklaringen te doen toekomen.

14.3. GARDEN MAX is geregistreerd bij de organisatie CITEO, een particuliere onderneming die gespecialiseerd is in de recycling van huishoudelijk verpakkingsmateriaal en grafisch papier, onder de nummers FR002955_01MWYP voor huishoudelijke verpakkingen en FR002955_03OGCR voor grafisch papier, in overeenstemming met artikel L.541-10-13 van de milieuwet.

14.gARDEN MAX is geregistreerd bij Eco DDS, de organisatie die verantwoordelijk is voor de recycling van Specifieke Afvalstoffen, onder het nummer FR002955_07TASZ, in overeenstemming met artikel L.541-10-13 van de milieuwet.